Algemene Voorwaarden

Verantwoording:

Beautyfullpets is onder KvK nummer 24389028 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Het BTW nummer van Beautyfullpets is NL041766350B01. Alhoewel teksten, foto's, afbeeldingen, beschrijvingen en prijzen in onze catalogus en website alsmede op andere gegevensdragers met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld kunnen hieraan nooit rechten worden ontleend. Beautyfullpets kan nooit verantwoordelijk worden gesteld of aansprakelijk worden gehouden voor schade, letsel of verlies, direct of indirect voortvloeiend uit informatie zoals bovenstaand beschreven verstrekt of door (onoordeelkundig, onjuist of oneigenlijk) gebruik van enig door Beautyfullpets verkocht en geleverd product.

Toepasbaarheid:

Onze Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar voor alle transacties, waaronder begrepen; verkoop, verhuur, lease, bruikleen van alle producten geleverd door Beautyfullpets.
Leveringsvoorwaarden:

Alle leveringen vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekend dat alle door ons geleverde producten ons eigendom blijven totdat de factuur volledig is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud ontslaat u in geen enkel geval van uw betalingsverplichtingen.

Betalingsvoorwaarden:

Alle afnemers van onze artikelen dienen vóór levering of direct bij afhalen te betalen middels één van de door Beautyfullpets geaccepteerde betaalwijzen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien door Beautyfullpets levering vóór betaling wordt toegestaan geldt een betalingstermijn van 7 dagen na levering van de bestelling. Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om achteraf via Billink te betalen gelden tevens de aanvullende voorwaarden voor betaling via Billink zoals onderstaand vermeld.

Prijzen:

Alle op de website, catalogi en / of prijslijsten genoteerde prijzen zijn weergegeven exclusief en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Type en zetfouten zijn voorbehouden. Prijzen zijn geldig tot wederopzegging of tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst of aanpassing van de website. Er zullen geen andere prijzen worden gefactureerd als aangegeven op de website (factuur via de webshop) tenzij hieromtrent vooraf met U overeenstemming is bereikt.

Betalingstermijn:

Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden zal zonder verdere in kennis stelling tot incasso kunnen worden overgegaan waarbij alle kosten alsmede wettelijke rente en andere vergoedingen voor uw rekening komen.

Informatie:

Informatie van de website / catalogus en prijslijsten mag onder geen beding worden verspreid of gebruikt mits hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Beautyfullpets.

Verzendkosten:

Kijk voor een overzicht van de verzendkosten en staffels op de pagina verzendkosten.

Levering:

Ons streven is altijd om alle bestellingen die wij inclusief de betaling, voor 17.00 uur ontvangen de volgende werkdag te verzenden. U ontvangt van ons de track en trace code van onze vervoerder op de dag van verzending. Tijdens het bezorgproces zal u door onze vervoerder verder geïnformeerd worden omtrent de status en verwachte levertijd van uw bestelling.

Wij doen ons best om alle artikelen op voorraad te houden of er anders voor te zorgen dat artikelen via de webwinkel niet kunnen worden besteld. Echter kunnen wij helaas nooit 100% voorkomen dat een artikel plotseling is uitverkocht en niet direct onbestelbaar is in de webwinkel.
Indien een artikel dat u heeft besteld niet op voorraad is kunnen wij besluiten uw bestelling een dag op te houden indien wij verwachten dat het ontbrekende artikel dan wel direct meegestuurd kan worden. Indien een artikel niet direct leverbaar is nemen wij contact met u op en besluiten we, in overleg met u, uw bestelling aan te passen of in delen te verzenden.

Mocht de leveringstermijn van 30 dagen worden overschreden heeft u te allen tijde het recht uw bestelling te annuleren. Reeds betaalde geldbedragen worden door ons in dit geval per omgaande (binnen 5 werkdagen) terug betaald.

Afname:

Alle bestellingen na aanbod en aanvaarding, zowel schriftelijk als mondeling zijn bindend en verplichtend tot afname. Zodra op de laatste pagina van het kassaproces op de knop “verzend bestelling” wordt geklikt betekend dit dat u een “bestelling met betaalverplichting” heeft geplaatst en u verplicht bent tot betaling en afname van de bestelde producten.

Meldingen van schade en manco:

Meldingen van schades of manco dienen uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden gemeld. Bij ontvangst van leveringen dienen alle collo gecontroleerd te worden op schade. Indien er schade aan de verpakking wordt waargenomen dient dit aangetekend te worden bij de vervoerder. Tevens dient deze schade direct aan ons te worden gemeld.

Indien uiterlijk geen schade zichtbaar is en bij het uitpakken schade wordt geconstateerd, dient deze terstond, bij voorkeur met foto s van de beschadigde producten, aan ons te worden gemeld. Ook indien artikelen manco zijn dient dit aan ons te worden gemeld.

Let op, Tijdens de verwerking van alle orders worden videobeelden gemaakt en vastgelegd. Meldingen van manco worden gecontroleerd aan de hand van deze videobeelden.

Retourneren:

De afnemer is verplicht op alle producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Indien tijdens het bestellen uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie
(webwinkel zonder persoonlijk en/of telefonisch contact), geldt dat afnemer te allen tijde het recht heeft, gedurende veertien dagen na ontvangst van uw bestelling, zonder opgaaf van redenen, artikelen aan ons te retourneren zonder dat hieraan enige boete of kosten is verbonden.
Wel dient de afnemer altijd contact met ons op te nemen alvorens een artikel te retourneren en dient het retourformulier (zie webwinkel) ingevuld en verzonden te worden.
Indien een retour niet is gebaseerd op afwijkingen tussen het bestelde en geleverde product zullen de verzendkosten voor het retourneren niet worden vergoed. De eventueel betaalde verzendkosten van uw bestelling worden evenredig aan de waarde van het geretourneerde artikel aan u vergoed indien het retour niet de gehele bestelling betreft. Derhalve kan het voorkomen indien u een deel van een bestelling retourneert wij alsnog verzendkosten aan u belasten indien door het retourneren van een deel van de bestelling de totale bestelwaarde lager is dan de berekende verzendstaffel. Indien dit van toepassing is zullen wij deze verzendkosten in mindering brengen van de terug te betalen som.
Indien een retour is gebaseerd op een afwijking van het bestelde en geleverde artikel, of schade zullen zowel de kosten voor het retourneren alsmede de her levering voor onze rekening zijn!
Maatwerkproducten en producten die sterk aan bederf onderhevig zijn, zijn uitgesloten van het recht op retourneren. Artikelen dienen te worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking. Artikelen die worden geleverd in een gesloten en/of verzegelde (gesealde) verpakking kunnen niet worden geretourneerd indien de verzegeling of gesealde verpakking is verbroken en / of geopend.

Indien gebruik wordt gemaakt van het recht op retour zullen wij na ontvangst van het geretourneerde artikel per omgaande (binnen 5 werkdagen) voor terugbetaling zorg dragen. Dit recht is niet van toepassing op zakelijke aankopen. Indien aan een betaalvorm voor ons kosten zijn verbonden (creditcard / PayPal) die wij niet terug kunnen vorderen zullen deze in mindering worden gebracht van de terugbetaling. Wel zullen wij er altijd naar streven de voor u voordeligste verrekening plaats te laten vinden.

Indien gebruik wordt gemaakt van het recht op retour zullen wij na ontvangst van het geretourneerde artikel per omgaande (binnen 5 werkdagen) voor terugbetaling zorg dragen. Dit recht is niet van toepassing op zakelijke aankopen.

Minimale ordergrootte:

Er geldt geen minimale order- of bestelgrootte per bestelling.

Privacy:

Alle aan ons verstrekte gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verwerken en leveren van uw bestelling(en) Beautyfullpets zal nooit NAW gegevens ter beschikking stellen van derden. U kunt zich via de site of tijdens het aanmaken van een account abonneren op onze nieuwsbrief. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen dient u zichzelf via de website weer af te melden.

Nb/ Graag ontvangen wij bij uw bestelling een correct emailadres en telefoonnummer zodat wij te allen tijde indien noodzakelijk voor de verwerking of levering van uw bestelling contact met u kunnen opnemen.

Indien er voor wordt gekozen om achteraf te betalen via Billink geldt onderstaande aanvulling op onze Algemene Voorwaarden;

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Beautyfullpets in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

Toepasselijk recht:

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Beautyfullpets is gevestigd bevoegd, tenzij door Beautyfullpets voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Aanvullend op onze Algemene Voorwaarden indien na levering wordt betaald met Billink:

“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 24389028 (particulier)